Print

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ประจำเดือน มิถุนายน 2558

รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ประจำเดือน มิถุนายน 2558

ลำดับที่ เลขเรียกหนังสือ ชื่อเรื่อง/ผู้แต่ง จำนวนเล่ม สถานที่จัดเก็บ
หมวด 100-ปรัชญา-จิตวิทยา
1 152.41 อ12บ บ้านนี้มีรัก/ องอาจ คล้ามไพบูลย์ 1 ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ 1
2 155.25 ว232บ บุคลิกภาพ เทคนิค-หลักการพัฒนา / วิจิตร อาวะกุล 1 ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ 1
หมวด 500 - ศาสนา
1 294.3927 น231ค คัมภีร์อมตะ/ นิโรธ จิตวิสุทธิ์ 1 ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ 1
หมวด 300 - สังคมศาสตร์ การศึกษา    
1 350.8 ก287ม มองมุมใหม่การบริหารท้องถิ่น : ประสบการณ์เรียนรู้จากต่างประเทศสู่ไทย [2555] / โกวิทย์ พวงงาม 1 ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ 1
2 324.5092 ค11น นักการเมืองถิ่นจังหวัดจันทบุรี / คะนอง พิลุน 1 ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ 1
3 341.2473 อ221 อาเซียน : ประชาคมในมิติวัฒนธรรมความขัดแย้งและความหวัง / สุรินทร์ พิศสุวรรณ ... [และคนอื่นๆ] 3 มุมอาเซียน อาคารบรรณราชนครินทร์ 1 ชั้น 3
4 371.393 อ163ก การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Backward Design [พิมพ์ครั้งที่ 2 2556]/ อภินันท์ อามีเราะ 2 ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ 1
5 378.1 อ144ก การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัย : กรณีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม การอุดมศึกษาปริทัศน์ 7/ อดุลย์ วิริยเวชกุล 1 ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ 1
6 379.94 ด174ก การกระจายอำนาจทางการศึกษาของประเทศออสเตรเลีย/ ดรุณี จำปาทอง 1 ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ 1
7 388.4 ก272จ จราจรแก้ได้ไม่จลาจล / เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 1 ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ 1
หมวด 400 - ภาษา
1 428.0071 F384E The ESL/ELL teacher's survival guide : ready-to-use strategies, tools, and activities for teaching English language learners of all levels / Larry Fer 1 ห้องหนังสือภาษาอังกฤษ อาคารบรรณราชนครินทร์ 2 ปีกซ้าย
หมวด 500 - วิทยาศาสตร์
1 511.8 M426 Mathematics for economics / Michael Hoy ... [et al.] 1 ห้องหนังสือภาษาอังกฤษ อาคารบรรณราชนครินทร์ 2 ปีกซ้าย
2 551.52 น237ป เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกด้วยวิถีทางเศรษฐศาสตร์/ นิรมล สุธรรมกิจ,อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 1 ชั้น 3 อาคารบรรณราชนครินทร์ 1
หมวด 600 - เทคโนโลยี
1 610.73 ก171 กระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยการพยาบาล : การนำไปใช้ในคลินิก = Nursing process and nursing diagnosis : application to clinical practice / วิจิตรา กุส 1 ห้องสมุดพยาบาลศาสตร์ อาคารบรรณราชนครินทร์ 2 ปีกขวา
2 610.736 H734P Placement Learning in surgical nursing : A guide for students in practice/ Karen Holland and Michelle Roxburgh 2 ห้องสมุดพยาบาลศาสตร์ อาคารบรรณราชนครินทร์ 2 ปีกขวา
3 610.73678 ศ173ค คู่มือจุดเน้นทางการพยาบาลแม่-เด็กและการผดุงครรภ์/ ศรีนวล โอสถเสถียร 1 ห้องสมุดพยาบาลศาสตร์ อาคารบรรณราชนครินทร์ 2 ปีกขวา
4 610.73678 ศ173ค คู่มือจุดเน้นทางการพยาบาลแม่-เด็กและการผดุงครรภ์/ ศรีนวล โอสถเสถียร 1 ห้องสมุดพยาบาลศาสตร์ อาคารบรรณราชนครินทร์ 2 ปีกขวา
5 610.9 ช246ป ประวัติความคิดทางการแพทย์ = A History of Medical thought / ชุมนุม พรหมขัติแก้ว และสุภินดา ศิริลักษณ์ 1 ห้องสมุดพยาบาลศาสตร์ อาคารบรรณราชนครินทร์ 2 ปีกขวา
6 613 ป171 ประมวลผลการประชุม : เวทีนโยบายพยาบาลศาสตร์เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะสังคมเครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์ปร 3 ห้องสมุดพยาบาลศาสตร์ อาคารบรรณราชนครินทร์ 2 ปีกขวา
7 616.07 ว231พ พยาธิสรีรวิทยาของกลุ่มโรคที่มีความสำคัญทางด้านการพยาบาลและการแพทย์ / วิโรจน์ ไววานิชกิจ 1 ห้องสมุดพยาบาลศาสตร์ อาคารบรรณราชนครินทร์ 2 ปีกขวา
8 616.9062 น19ศ ศาสตร์น่ารู้สำหรับงานกายภาพบำบัดชุมชน/ น้อมจิตต์ นวลเนตร์ 2 ห้องสมุดพยาบาลศาสตร์ อาคารบรรณราชนครินทร์ 2 ปีกขวา
9 617.7 ศ846ล โลกหลังเลนส์ / ศุภชัย โชติบุตร 1 ห้องสมุดพยาบาลศาสตร์ อาคารบรรณราชนครินทร์ 2 ปีกขวา
10 649.1 ว212ส 49 ยุทธการสร้างลูกรัก / วัชรี ธุวธรรม 1 ชั้น 3 อาคารบรรณราชนครินทร์ 1
หมวด 700 - ศิลปะและนันทนาการ
1 711.2 น16น นววิถี เมืองฐานน้ำ / นพนันท์ ตาปนานนท์ 3 ชั้น 3 อาคารบรรณราชนครินทร์ 1
หมวด 900 - ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร
1 914.04 ป171ข เข้าวังชมดอกไม้บานในยุโรปกลาง : จากสนามเวมบลีย์เข้าชมวังที่เวียนนาและมิวนิก เพลิดเพลินกับดอกไม้บานที่สวิส / ประสิทธิ์-วรรณวดี ม้าลำพอง 2 ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ 1
2 915.91 พ154ม มิงกลาบา ประเทศพม่า / P. Anuwat 3 มุมอาเซียน อาคารบรรณราชนครินทร์ 1 ชั้น 3
3 951 ธ162ส สังเขปประวัติศาสตร์จีน = A Brief History of China / ธมาภรณ์ พูมพิจ 1 ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ 1
4 951 ธ162ส สังเขปประวัติศาสตร์จีน = A Brief History of China / ธมาภรณ์ พูมพิจ 1 ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ 1
5 959.371 ส16ก การปรับปรุงประเทศในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว = The Reformation in the Reign of King Mongkut / สมคเน แผลงฤทธิ์ 1 ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ 1
นวนิยาย-เรื่องสั้น-เยาวชน
1 น ช153ฆ ฆาตกรรมหลังเลิกเรียน [2553 ] / ชนินทร อุลิศ 3 ห้องนวนิยาย/เรื่องสั้น/เยาวชน อาคารบรรณราชนครินทร์ 1 ชั้น 3
หนังสืออ้างอิง
1 อ 346.0483 อ241ป ประมวลคำศัพท์และอธิบายความหมายทรัพย์สินทางปัญญา อังกฤษ-ไทย = Glossary of intellectual property English-Thai/ อุดมศรี นาทีกาญจนลาภ 1 ห้องหนังสืออ้างอิง อาคารบรรณราชนครินทร์ 1 ชั้น 3
2 อ 495.913 ร222พ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 / ราชบัณฑิตยสถาน 1 ห้องหนังสืออ้างอิง อาคารบรรณราชนครินทร์ 1 ชั้น 3
3 อ 928.95911 ท231 ที่ระลึกสัปดาห์สุนทรภู่ ประจำปีพุทธศักราช 2553 : สุนทรภู่ บรมครูเชื้อสายพราหมณ์ (สมอพลือ)/ ทวีโรจน์ กล่ำกล่อมจิตต์ บรรณาธิการ 1 ห้องหนังสืออ้างอิง อาคารบรรณราชนครินทร์ 1 ชั้น 3
วิจัย
1 วจ. 011 ม192อ เอกสารการประชุมทางวิชาการราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 6 การวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่ = Area - Based Collaborative Research for Development / มหาวิ 1 มุมวิทยานิพนธ์-วิจัย-สารนิพนธ์ อาคารบรรณราชนครินทร์ 2 ปีกซ้าย
2 วจ. 011 ส225ก การใช้ประโยชน์งานวิจัย 2556 / สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 1 มุมวิทยานิพนธ์-วิจัย-สารนิพนธ์ อาคารบรรณราชนครินทร์ 2 ปีกซ้าย
3 วจ. 153.43 ด17ก การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของผู้เรียนโดยการเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นหลักบนเว็บที่มีการช่วยเสริมศักยภาพที่แตกต่างกันสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์มหาวิท 1 มุมวิทยานิพนธ์-วิจัย-สารนิพนธ์ อาคารบรรณราชนครินทร์ 2 ปีกซ้าย
4 วจ. 294.3 ม192ด ดุษฎีบัณฑิตานุสรณ์ = Ph.D. Class 5 Commemorated Book / มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 1 มุมวิทยานิพนธ์-วิจัย-สารนิพนธ์ อาคารบรรณราชนครินทร์ 2 ปีกซ้าย
5 วจ. 294.304 ส234ก การนำหลักสูตรพุทธธรรมไปปฏิบัติงานของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Job Preformance of the Members of the Menbers of Counc 1 มุมวิทยานิพนธ์-วิจัย-สารนิพนธ์ อาคารบรรณราชนครินทร์ 2 ปีกซ้าย
6 วจ. 307.14 ช223ค ความเข้มแข็งขององค์กรการเงินชุมชนในเขตอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี = The Strengths of Micro Finance Organization in Kanchanadit District, Surat 1 มุมวิทยานิพนธ์-วิจัย-สารนิพนธ์ อาคารบรรณราชนครินทร์ 2 ปีกซ้าย
7 วจ. 307.14 ธ143ก การพัฒนาแหล่งสารสนเทศท้องถิ่น อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี = The Development of Local Onformation Resources in theChang District, Surat Thani Provi 1 มุมวิทยานิพนธ์-วิจัย-สารนิพนธ์ อาคารบรรณราชนครินทร์ 2 ปีกซ้าย
8 วจ. 350.9593 ส142ร รายงานวิจัยการสร้างความปรองดองแห่งชาติ / สถาบันพระปกเกล้า 1 มุมวิทยานิพนธ์-วิจัย-สารนิพนธ์ อาคารบรรณราชนครินทร์ 2 ปีกซ้าย
9 วจ. 333.91 ม192ส สรุปสำหรับผู้บริหารชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง / มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 1 มุมวิทยานิพนธ์-วิจัย-สารนิพนธ์ อาคารบรรณราชนครินทร์ 2 ปีกซ้าย
10 วจ. 353.1 ว238ท ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี = The 1 มุมวิทยานิพนธ์-วิจัย-สารนิพนธ์ อาคารบรรณราชนครินทร์ 2 ปีกซ้าย
11 วจ. 421 C564M Minmizing Pronunciation Problems of Thai Efl Learners Through Call / Chutinan Noobutra 1 มุมวิทยานิพนธ์-วิจัย-สารนิพนธ์ อาคารบรรณราชนครินทร์ 2 ปีกซ้าย
12 วจ. 428 C543E English Communication Strategies of Hotel Employes on Sanui Island / Chittraporn Mongkonkeha 1 มุมวิทยานิพนธ์-วิจัย-สารนิพนธ์ อาคารบรรณราชนครินทร์ 2 ปีกซ้าย
13 วจ. 540 ส246ส สมบัติทางเคมี การประเมินค่าทางเคมี กายภาพและทางประสาทสัมผัสของการเกิดเจลในผลิตภัณฑ์เยลลี่จากมิวซิเลจของฝักเหรียง = Chemical properties; Chemical, phys 1 มุมวิทยานิพนธ์-วิจัย-สารนิพนธ์ อาคารบรรณราชนครินทร์ 2 ปีกซ้าย
14 วจ. 636.5 ส286ก การศึกษารูปแบบการจัดการฟาร์มไก่พื้นเมืองในพื้นที่เกษตรเชิงเดี่ยวในเป็นระบบเกษตรผสมผสานในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรณีศึกษา : สภาพการผลิตและการตลาดไก่พื้นเม 1 มุมวิทยานิพนธ์-วิจัย-สารนิพนธ์ อาคารบรรณราชนครินทร์ 2 ปีกซ้าย
15 วจ. 658.02 พ245ค ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตแขนงวิทยาการสปา = The Need of Graduates Users towards the Spa Sciences Major / พูนศักดิ์ บุญยัง 1 มุมวิทยานิพนธ์-วิจัย-สารนิพนธ์ อาคารบรรณราชนครินทร์ 2 ปีกซ้าย
วิทยานิพนธ์
1 วพ. 011 ม192ร รวมบทคัดย่อสารนิพนธ์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2552 / มหาวิทยาลัยนเรศวร 1 มุมวิทยานิพนธ์-วิจัย-สารนิพนธ์ อาคารบรรณราชนครินทร์ 2 ปีกซ้าย
2 วพ. 371.501 จ235ก การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภอบาลของผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่ายเมืองชุมพร 1 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชุมพร เขต 1 = Administration with 5 มุมวิทยานิพนธ์-วิจัย-สารนิพนธ์ อาคารบรรณราชนครินทร์ 2 ปีกซ้าย
3 วพ. 371.501 ส247บ บทบาทการส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอเวียงสระ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ 5 มุมวิทยานิพนธ์-วิจัย-สารนิพนธ์ อาคารบรรณราชนครินทร์ 2 ปีกซ้าย
4 วพ. 371.8 ร12ก การศึกษาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา จังหวัดสุมพร ตามความคิดเห็นของผู้ปกคองนักเรียน = A Study the Operation of Stude 5 มุมวิทยานิพนธ์-วิจัย-สารนิพนธ์ อาคารบรรณราชนครินทร์ 2 ปีกซ้าย
5 วพ. 371.8 ส241ก การศึกษาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาปะทิว 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชุมพร 5 มุมวิทยานิพนธ์-วิจัย-สารนิพนธ์ อาคารบรรณราชนครินทร์ 2 ปีกซ้าย
6 วพ. 507 อ213ก การให้บริการกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมแก่สถานศึกษาของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง = Providing Activities of Sciences,Technology a 5 มุมวิทยานิพนธ์-วิจัย-สารนิพนธ์ อาคารบรรณราชนครินทร์ 2 ปีกซ้าย
7 วพ. 616.37 จ237ผ ผลการเสริมสร้างพลังอำนาจของกลุ่มเสี่ยงต่อการป้องกันโรคเบาหวานในชุมชนบ้านร่าหมาด ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ = The Effect of Empowerment 5 มุมวิทยานิพนธ์-วิจัย-สารนิพนธ์ อาคารบรรณราชนครินทร์ 2 ปีกซ้าย
8 วพ. 658 พ171ก การจัดองค์บริหารเชิงพุทธของสำนักงานเจ้าคณะจังหวัด = A Buddhist Organization Management of the Provincial Sangha Office / พระระพิน พุทุธิสาโร (ด้วงลอย) 1 มุมวิทยานิพนธ์-วิจัย-สารนิพนธ์ อาคารบรรณราชนครินทร์ 2 ปีกซ้าย
9 วพ. 658.834 ณ213พ พฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นของสตรี อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Women's Fashion Clothiing Purchasing Behavior in Donsak District, Suratthani Pr 5 มุมวิทยานิพนธ์-วิจัย-สารนิพนธ์ อาคารบรรณราชนครินทร์ 2 ปีกซ้าย
10 วพ. 658.834 ด17ก การตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตของผู้บริโภคในอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Decision Making of Buyers Purhasing Life Insurance Packages in Vibh 5 มุมวิทยานิพนธ์-วิจัย-สารนิพนธ์ อาคารบรรณราชนครินทร์ 2 ปีกซ้าย
11 วพ.345 B165T Towards Equal Justice : Protection of the Rights of the Accused in theThai Criminal Justice Process : a Comparison with France and the United / Princ 4 อาคารบรรณาราชนครินทร์ 2 ปีกซ้าย
สารนิพนธ์
1 สพ. 641.3 ว17ค ความพึงพอใจในการบริการจัดส่งอาหารระหว่างครัวการบินไทยกับแผนกลำเลียงอาหาร สายการบินไทยระหว่างประเทศ (CL-T) / วรวุฒิ อยู่ญาติมาก วิศรุต พรหมคล้าย และวรร 1 มุมวิทยานิพนธ์-วิจัย-สารนิพนธ์ อาคารบรรณราชนครินทร์ 2 ปีกซ้าย
โครงการพิเศษ
1 คพ. 393 ช225ก การศึกษาพิธีกรรมการจัดงานศพของชาวไทยพุทธ / ชำนาญ นิลเวช, ชัยรัตน์ นนทสิงห์ และบุญลือ เทพจิต 1 มุมวิทยานิพนธ์-วิจัย-สารนิพนธ์ อาคารบรรณราชนครินทร์ 2 ปีกซ้าย
2 คพ. 398.2 ก227 การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นอำเภอคีรีรัฐนิคม / บุญยวรรณ ชูขจร...[และคนอื่น ๆ] 1 มุมวิทยานิพนธ์-วิจัย-สารนิพนธ์ อาคารบรรณราชนครินทร์ 2 ปีกซ้าย
3 คพ. 398.2 ฉ173ก การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นเรื่องนกกระจาบ / ฉวีวรรณ อินทรกำเนิด, บุญทิพย์ วัฒนา 1 มุมวิทยานิพนธ์-วิจัย-สารนิพนธ์ อาคารบรรณราชนครินทร์ 2 ปีกซ้าย
4 คพ. 398.2 น12น นิทานพื้นบ้านอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี / นงเยาว์ แจ่มปรีชา, นิภา ปานกลาง และบุญรวย กลางนุรักษ์ 1 มุมวิทยานิพนธ์-วิจัย-สารนิพนธ์ อาคารบรรณราชนครินทร์ 2 ปีกซ้าย
5 คพ. 398.2 น234 นิทานพื้นบ้านอำเภอเกาะสมุย / กัลยาณี วีระพานิชย์...[และคนอื่น ๆ] 1 มุมวิทยานิพนธ์-วิจัย-สารนิพนธ์ อาคารบรรณราชนครินทร์ 2 ปีกซ้าย
6 คพ. 398.2 ว17 วรรณกรรมท้องถิ่นประเภทมุขปาฐะ ตำบลเขาวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี / จิราภรณ์ เพชรนาค...[และคนอื่น ๆ] 1 มุมวิทยานิพนธ์-วิจัย-สารนิพนธ์ อาคารบรรณราชนครินทร์ 2 ปีกซ้าย
7 คพ. 398.2 ส16ก การรวบรวมนิทานพื้นบ้านตำบลพรุไทย / สมคิด อินทร์คง 1 มุมวิทยานิพนธ์-วิจัย-สารนิพนธ์ อาคารบรรณราชนครินทร์ 2 ปีกซ้าย
8 คพ. 790.09593 จ234ก การละเล่นพื้นบ้านของอำเภอไชยา / จิตราภรณ์ ฮั่นเฉียง 1 มุมวิทยานิพนธ์-วิจัย-สารนิพนธ์ อาคารบรรณราชนครินทร์ 2 ปีกซ้าย
9 คพ. 910 ค172 ความรู้เรื่องเมืองไชยา / นงเยาว์ เกษรสิทธิ์...[และคนอื่น ๆ] 1 อาคารบรรณาราชนครินทร์ 1
หนังสือห้องสมุดศูนย์ภาษา
1 LC 158.1 C343L Live and learn/ Angelica W. Cass 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
2 LC 333.78 D911N The national parks : America's best idea : an illustrated history / by Dayton Duncan ; with a preface by Ken Burns 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
3 LC 371.826 I35 International student handbook 5015 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
4 LC 378.1664 G733 GRE Graduate Record Examination premier 5015 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
5 LC 378.1664 O32 Official GRE quantitative reasoning practice questions. Volume 1. 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
6 LC 378.1664 O32 Official GRE verbal reasoning practice questions. Volume 1 : with practice for the analytical writing measure. 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
7 LC 378.198 S672I International student's guide to American colleges / Pallas Snider 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
8 LC 378.199 B750 5015 book of majors 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
9 LC 378.3 T975 5015 scholarship handbook / The College Board. 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
10 LC 394.26 K63A American Holidays: Exploring Traditions, Customs, and Backgrounds / Barbara Klebanow , Sara Fischer 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
11 LC 394.2646 M889T Trick or treat : a history of Halloween / Lisa Morton. 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
12 LC 398.995911 ร222ภ ภาษิต คำพังเพย สำนวนไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (แก้ไขเพิ่มเติม) / ราชบัณฑิตยสถาน 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
13 LC 450 P467 Person to person / Jack C. Richards David Bycina Ingrid wisniewska Andy London 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
14 LC 450 R913I Inside and out teacher's edition / Robert B. Ruddell, Mark Taylor, Eleanore K. Hartson 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
15 LC 421.54 C771A American accent training : a guide to speaking and pronouncing colloquial American English / Ann Cook ; illustrated by Holly Forsyth 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
16 LC 423 C789M Merriam-Webster's visual dictionary / under the direction of Jean-Claude Corbeil 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
17 LC 423 O98 Oxford phrasal verbs dictionary for learners of English/ Oxford University Press 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
18 LC 423.1 M568 Merriam-Webster's collegiate thesaurus 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
19 LC 423.95911 ล19ด ดิกชันนารีสำหรับครูสอนภาษาอังกฤษ = Dictionary for English teachers / ลอย ชุนพงษ์ทอง 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
50 LC 425 D574T 225 American English Verb & Preposition Combinations / DiGiacomo Michael 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
21 LC 425 D574T 365 American English Idioms an idiom a day / DiGiacomo Michael 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
22 LC 425 E58 English for a changing world 1 a program of communication skills for beginning students of english / Scott Foresman and company 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
23 LC 425 H344E English grammar in use supplementary exercises / Louise Hashemi and Raymond Murphy 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
24 LC 425 M976E English grammar in use / Raymond Murphy 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
25 LC 425 ศ246น Natural english grammar Book 1/ ศุภฤกษ์ เจนชัยจิตรวานิช 2 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
26 LC 425 อ222ภ ภาษาอังกฤษเก่ง เก๋า เอาอยู่/ อาจารย์เอก 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
27 LC 428 B976 Business advantage : student's book intermediate/ Almut Koester ... [et al.] 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
28 LC 428 C649T Tell me how the sun rose / Theodore Clymer, Julia Higgs, Constance M. McCullough 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
29 LC 428 I22I IELTS Listening Practice Tests - IELTS Self-Study Exam Preparation Book: For IELTS for Academic Purposes and General Training Modules / IELTS Success 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
30 LC 428 I22I IELTS Writing Coursebook with IELTS Grammar Preparation and Language Practice: IELTS Essay Writing Guide for Task 1 of the Academic Module and Task 2 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
31 LC 428 I22I IELTS Reading Practice Tests: IELTS Guide for Self-Study Test Preparation for IELTS for Academic Purposes / IELTS Success Associates 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
32 LC 428 L887E Essential words for the IELTS / Lin Lougheed 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
33 LC 428 M979E English the American way : a fun ESL guide to language and culture in the U.S. / Sheila MacKechnie Murtha, Jane Airey O'Connor. 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
34 LC 428 S851B Business English and Communication/ Marie M. Stewart frank W. Lanham and Kenneth Zimmer 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
35 LC 428 U84 using our language/ Pearson, Mary B. ...[at el.] 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
36 LC 428 W329I Issues in esp/ Alan Waters 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
37 LC 428.0076 B265 Barron's TOEIC : test of English for International Communication 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
38 LC 428.1 ม14ค คลังความรู้ คลังศัพท์/ มณเฑียร พิสิฐเวชการ 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
39 LC 428.2 L287 Language : skills and use / Harold Cafone [et al.] 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
40 LC 428.2 L887T TOEIC practice exams / Lin Lougheed ; ณัฐวรรธน์ กิจรัตนโกศล,แปล 2 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
41 LC 428.24 B881E English in everyday life / Stephen Brown and Ceil Lucas. 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
42 LC 428.24 L887B Barron's TOEIC practice exams with MP3 CD / Lin Lougheed 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
43 LC 428.24 M479I Intermediate English / Living Language 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
44 LC 428.24 P615C Cracking the TOEFL iBT / Douglas Pierce and Sean Kinsell 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
45 LC 428.24 Q8A Advanced English / Erin Quirk 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
46 LC 428.24 W113E English III / Clarence W. Wachner 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
47 LC 428.24 W278E Essential English / Christopher Warnasch 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
48 LC 428.3 B687 Bold Dreams / Virginia A. Arnold ...[et al.] 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
49 LC 428.34076 L887E Essential words for the TOEIC, with MP3 CD / Lin Lougheed 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
50 LC 428.4 A752O On the move / Virginia A Arnold and Carl B. Smith 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
51 LC 428.4 O98 English file 2 / Clive Oxenden and Paul Seligson 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
52 LC 428.4 R516N New interchange / Jack C. Richards and Chuck Sandy 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
53 LC 428.4 R516N New interchange : English for international communication/ Jack C. Richards, Jonathan Hull and Susan Proctor 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
54 LC 428.4 ฟ257ข ข่าวภาษาอังกฤษอ่านง่าย = Easy English News : real Bangkok Post news stories adapted for learners of English / Terry L. Fredrickson ; ขวัญฤทัย ชิ้นมาลั 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
55 LC 428.42 N972L Listen in 2/ David Unman 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
56 LC 428.44 Q6P The Perfect resume / Dan Quillen 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
57 LC 428.638 D836Q Quick work : workbook / Michael Duckworth 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
58 LC 428.75 C967O The official Cambridge guide to IELTS : for academic & general training / Pauline Cullen,Amanda French, Vanessa Jakeman 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
59 LC 428.75 T641 TOEFL iBT premier 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
60 LC 501 ซ12ส สนุกคิดกับไอน์สไตน์ 1 = DREAMING EINSTEIN / อึน ยอง ซง,เขียน ; วิภาวดี ปึงจิตติ์วิสุทธิ์,แปล 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
61 LC 613.7 J66E Exercise book : writing skills, part two the essay/ Cheryl Moore Johnson 2 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
62 LC 629.04 S398T Transportation / Anthony E. Schwaller 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
63 LC 636.082 D965M Medley/ William k. Durr, Vivian O. Windley and Anne A. Mccourt 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
64 LC 639 O12A American grown : the story of the White House kitchen garden and gardens across America / Michelle Obama 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
65 LC 641.5959 อ163ป เปิดตู้กับข้าวอาเซียน / อภิรดี มิโดมารุ และธารินี เหลืองอารีพร 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
66 LC 650.076 G569 GMAT premier 5015 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
67 LC 650.14 B691W What color is your parachute? guide to rethinking resumes : write a winning resume and cover letter and land your dream job / Richard N. Bolles 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
68 LC 650.14 B691W What color is your parachute? guide to rethinking interviews / 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
69 LC 650.14 M848I The infographic resume : how to create a visual portfolio that showcases your skills and lands the job / Hannah Morgan. 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
70 LC 712 L263 Landscapes / Virginia A. Arnold ... [et al.] 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
71 LC 792.025 T374 Theatre / american 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
72 LC 793.932 S743 Spelling Blizzard / Sterra 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
73 LC 808 A825G Graduate admissions essays : write your way into the graduate school of your choice / Donald Asher 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
74 LC 808.042 K14W Writing paragraphs/ Tragarn Kalchayanant 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
75 LC 910.3 M568 Merriam-Webster's geographical dictionary 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
76 LC 912.7 R437 Retail Road Atlas & Travel Guide / Rand McNally 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
77 LC 917.304 M915 The most scenic drives in America : 150 spectacular road trips. / 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
78 LC 929.9 M753A The American Flag : Art, Design, Fashion / Mary Emmerling 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
79 LC 930.1 M974N North American Indian / written by David Murdoch ; photographed by Lynton Gardiner 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
80 LC 973 D264N The new big book of U.S. presidents/ by Todd Davis and Marc Frey 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
81 LC 973.3 M984A American Revolution / written by Stuart Murray. 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
82 LC 974.7 B516N New York City / main contributor, Eleanor Berman 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
83 LC 975.3 G618T The White House : the president's home in photographs and history / Vicke Goldberg 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
84 LC 979.7 W317 Washington, DC / DK Publishing 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
85 LC F C345F Find Your way/ Jack Cassidy, Doris Roettger and Karen K. Wixson 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
86 LC F C713C Catching fire / Suzanne Collins 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
87 LC F C713H The Hunger Games / Suzanne Collins 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
88 LC F C713M Mockingjay / Suzanne Collins 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
89 LC F E74G Great crimes/ John Escott 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
90 LC F J91B Blackberries in the dark/ Mavis Jukes 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
91 LC F K87E E.T. The Extra-terrestrial / william Kotzwinkle 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
92 LC F M379S Sounds from a windy cliff / Bill Martin with Peggy Brogan and John 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
93 LC F M613B breaking dawn / Stephenie Meyer 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
94 LC F M613E Eclipse/ Stephenie Meyer 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
95 LC F M613N New moon / Stephenie Meyer 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
96 LC F M613S The short second life of Bree Tanner : an Eclipse novella/ Stephenie Meyer 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
97 LC F M613T Twilight/ Stephenie Meyer 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
98 LC F P733 Pluto the detective/ Grolier Books 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
99 LC F R112M Marcel and the Shakespeare : Letters/ Stephen Rabley 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
100 LC F T374 The Great Gatsby / John Milne,Series Editor 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
101 LC F W177T The Beast/ Carolyn Walker 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)
102 LC F W765 Winding roads/ L.W. singer Company 1 ศูนย์ภาษา (Language Centre)